Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2019

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku
za 2019 r.

Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku koncentruje się na wspieraniu Muzeum w Przeworsku, przez pozyskiwanie środków finansowych na działalność podstawową Muzeum: organizację konkursów, warsztatów, publikację wydawnictw i inne działania, które służyć mogą promocji i upowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie regionu; szerzeniu i podnoszeniu ogólnego poziomu kultury, a w szczególności szerzenia idei ochrony dziedzictwa kulturowego. Stowarzyszenie skupia pracowników Muzeum oraz przyjaciół i sympatyków działań Muzeum w Przeworsku.

Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącymi działaniami Stowarzyszenia w składzie:
prezes – Małgorzata Wołoszyn
wiceprezes – Andrzej Rozpotyński
sekretarz – Jolanta Sagan-Thomas
skarbnik – Janina Fornal

Przychody określone statutem w wysokości 335,16 zł pozyskano z następujących źródeł:
- składki członkowskie – 335,00 zł
- odsetki od środków na rachunku – 0,16 zł

Koszty Stowarzyszenia w roku 2019 – 2738,51 zł, w tym:
- Darowizna w kwocie 2650 zł dla Muzeum w Przeworsku na wydanie folderu o Pałacu Lubomirskich: „Pałac Lubomirskich w Przeworsku – bedeker”, tekst Łukasz Bajda, wydawca Muzeum w Przeworsku i Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku, Przeworsk 2019.
- Na zakup materiałów przeznaczono: 88,51 zł.
- W 2019 r. Stowarzyszenie wykazało stratę w wysokości 2 403,35 zł, która została pokryta zyskiem z lat ubiegłych.

Przeworsk, 25.05.2020 r.Copyright 2014 by Muzeum w Przeworsku

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress