Miesięczne archiwum: Marzec 2015

WARSZTATY PLASTYCZNE – NOWY PROJEKT STOWARZYSZENIA


Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku realizuje zadanie pn.  „Otwarta Pracownia Plastyczna” współfinansowane przez Burmistrza Miasta Przeworska, w ramach zadania publicznego: „Ochrona i promocja zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Zadanie polega na przeprowadzniu cyklu warsztatów: malarskich, rękodzielniczych, biżuterii artystycznej, ceramicznych, fotograficznych i florystycznych.

Inauguracja projektu w pracowni  miała miejsce 7 marca o godzinie 10.00.

Zadanie realizowane będzie przez okres 9 miesięcy  w 2015 r., we wszystkie soboty, które nie są dniami świątecznymi. Uczestnikami będą uczniowie ze szkół podstawowych z terenu miasta Przeworska i uczniowie z gimnazjum. Zajęcia dla dzieci prowadzone będą przez kompetentną kadrę pedagogiczną i plastyczną,  przy udziale wolontariuszy ze Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku. Program zajęć w pracowni traktowany będzie elastycznie, dostosowany zostanie do potrzeb uczestników. Dzieci młodsze mogą w zajęciach uczestniczyć wraz z rodzicami.

Celem naszego projektu jest efektywne zagospodarowanie dzieciom wolnego czasu  w formie zajęć pozalekcyjnych oraz rozbudzenie w nich zainteresowania różnymi dziedzinami sztuki, co w efekcie przyczyni się do pozyskiwania lepszych ocen w szkole, podniesie u młodych uczestników samoocenę, wiarę we własne siły i możliwość osiągnięcia sukcesu, poprzez konfrontację z pracami innych współuczestników.

W ramach otrzymanej dotacji (4 000 zł) będziemy systematycznie wyposażać pracownię w sprzęt i materiały plastyczne,  potrzebne do prowadzenia zajęć z dziećmi. 

Halina Superson – Koordynator Projektu

_DSC7588

_DSC7591

XIII WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE ŚW. FLORIANA” – ZAPRASZAMY

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w XIII edycji konkursu plastycznego „Współcześni rycerze św. Floriana”.

REGULAMIN XIII edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem:

„WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE ŚW. FLORIANA”

pod patronatem:
Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej Koło w Przeworsku
Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie
Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Starosty Powiatu Przeworskiego
Burmistrza Miasta Przeworska
Wojewody Podkarpackiego
1.            Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy.
2.            Cele konkursu
Celem konkursu jest zapoznanie dzieci z różnorodnością zadań wykonywanych obecnie przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną na rzecz ratowania życia, zdrowia oraz mienia człowieka, jak również propagowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz postawy bezpiecznego zachowania w życiu codziennym, a zwłaszcza bezpiecznego korzystania z dróg.
3.            Warunki uczestnictwa
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych. Zadanie konkursowe obejmuje wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, w rozmiarze nie mniejszym niż A-4  i nie przekraczającym formatu A-3, na jeden z poniższych tematów :
Jak wyobrażam sobie gaszenie pożarów w dawnych czasach?
Strażak – ratownik walczy z ogniem
Uczestnicy konkursu mogą wykonać pracę indywidualnie, bądź w grupach (np. klasa lub koło zainteresowań).
Prace będą oceniane przez komisję konkursową z zachowaniem podziału na trzy grupy wiekowe:
I grupa    – ( 5-6 lat) dzieci w wieku przedszkolnym
II grupa   -  klasy 1-3 szkoły podstawowej
III grupa  – klasy 4-6 szkoły podstawowej
Każda praca powinna być opatrzona na ODWROCIE kartą informacyjną zawierającą następujące dane: imię, nazwisko, grupę wiekową, adres szkoły, imię, nazwisko oraz adres e-mail nauczyciela lub opiekuna.
4.            Terminy
Prace konkursowe należy składać w budynku Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku lub przesłać na adres: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, Park 2, 37-200 Przeworsk z dopiskiem „Współcześni Rycerze Św. Floriana” do dnia 19.04.2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).
5.            Rozstrzygnięcie konkursu
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej.
Wyniki konkursu zostaną podane również na stronie internetowej muzeum pod adresem: www.archiwum.muzeum.przeworsk.pl
Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów najciekawszych prac dyplomy i nagrody rzeczowe dla każdej grupy.
Nagrody przyznane zostaną w ramach posiadanych środków. Decyzje jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.
Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu 16.05.2015 r. ( sobota ) o godz. 15.00 podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w budynku Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku połączonej z X Europejską Nocą Muzeów.
6.            Zastrzeżenia
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie prac w czasie przesyłki.
Muzeum zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac uczestników konkursu w mediach, wydawnictwach i prezentacjach internetowych. Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane.
Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
Bliższych informacji  udziela Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku: 
tel. 793-555- 611 lub 792-777-611
Zapraszamy do udziału w konkursie!

Wykorzystano pracę plastyczną Julity Gruszki, z Komunalnego Przedszkola w Rzemieniu, laureatki I miejsca w 2010 r.