Miesięczne archiwum: Marzec 2020

NOWY REGULAMIN PORZĄDKOWY PARKU W PRZEWORSKU

Informujemy, iż od dnia 11 marca 2020 r. obowiązuje nowy Regulamin porządkowy parku w Przeworsku, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Muzeum nr 5/2020 z dn. 11.03.2020 r. -  do stosowania i przestrzegania przez wszystkich korzystających.
Regulamin porządkowy parku w Przeworsku podlega podaniu do wiadomości osób korzystających poprzez umieszczenie jego treści na tablicy informacyjnej przy bramie głównej wjazdowej na teren parku oraz zamieszczenie na stronie internetowej Muzeum.
Treść Regulaminu:
Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 5/2020 z dn. 11.03.2020 r.
REGULAMIN PORZĄDKOWY PARKU W PRZEWORSKU
§ 1 
Zespół Pałacowo-Parkowy w Przeworsku jest zabytkiem nieruchomym w całości podlegającym opiece i ochronie, wpisanym do rejestru zabytków wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 poz. 2187).
§ 2
Nadzór konserwatorski nad parkiem sprawuje Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu, ul. Jagiellońska 29, 37-700 Przemyśl, tel. 16 678 59 44.
§ 3
Nadzór i administracja parku należy do Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego Instytucji Kultury Powiatu Przeworskiego.
§ 4
1. Osoby przebywające na terenie parku zobowiązane są do przestrzegania: regulaminu porządkowego, zachowania czystości, poszanowania zieleni i mienia znajdującego się na terenie parku.
2. W szczególności niedozwolone jest:
a) wjazd i poruszanie się po terenie parku wszelkimi pojazdami mechanicznymi (zakaz ruchu nie dotyczy pojazdów pracowników Muzeum w Przeworsku i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku, lokatorów zamieszkujących na terenie parku, zwiedzających Muzeum oraz pojazdów uprzywilejowanych);
b) zakłócanie ciszy i spokoju, a także używanie sprzętu nagłaśniającego;
c) zanieczyszczanie i zaśmiecanie parku;
d) niszczenie roślinności, trawników, rabat kwiatowych, łamanie drzew i krzewów, zrywanie kwiatów oraz zbieranie owoców;
e) przebywanie dzieci do lat 7 bez opieki dorosłych;
f) palenie ognisk i pozostawianie palących się przedmiotów;
g) zanieczyszczanie oraz niszczenie budynków, budowli i małej architektury (ławek, koszy, itp.);
h) wyprowadzanie psów bez smyczy, puszczanie ich luzem i pozostawianie bez uprzątnięcia ich zanieczyszczeń;
i) chwytanie i płoszenie zwierząt i ptaków;
j) przebywanie w parku podczas burz i huraganów;
k) poruszanie się po oblodzonych alejkach;
l) spożywanie alkoholu i środków odurzających.
3. Zezwala się na:
a) jazdę po wyznaczonych alejkach: rowerami, bryczkami, pojazdami służbowymi Muzeum oraz pojazdami, które otrzymały stosowne zezwolenie Dyrektora Muzeum;
b) nieodpłatne wykorzystanie drewna z wiatrołomów i złomów – gałęzi, drobnicy oraz zrębków – po otrzymaniu stosownego zezwolenia Dyrektora Muzeum. 
4. W parku bezwzględnie należy zastosować się do uwag i upomnień pracowników Muzeum. 
§ 5
Wszelkie działania w parku wymagają wcześniejszej zgody Dyrektora Muzeum.
§ 6
Naruszanie regulaminu będzie karane na podstawie Kodeksu Wykroczeń i Kodeksu Karnego oraz art. 108 Ustawy o ochronie zabytków, który stanowi: „Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

KORONAWIRUS ! OGRANICZENIE DZIAŁALNOŚCI MUZEUM – DO ODWOŁANIA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii,  W OKRESIE OD DNIA 20 MARCA 2020 R. DO ODWOŁANIA, OBOWIĄZUJE CZASOWE OGRANICZENIE DZIAŁALNOŚCI bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.
W związku z tym, MUZEUM W PRZEWORSKU JEST ZAMKNIĘTE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH I INDYWIDUALNYCH ZWIEDZAJĄCYCH OD 20 MARCA DO ODWOŁANIA.
W każdej sprawie, prosimy o kontakt z:
- sekretariatem Muzeum: mailowy – biuro@archiwum.muzeum.przeworsk.pl, telefoniczny 16 628 44 04 
- dyrektorem Muzeum: dyrektor.muzeum.przeworsk@gmail.com, tel.  794 777 411

https://www.gov.pl/web/kultura/koronawirus-ograniczenie-dzialalnosci-instytucji-kultury-przedluzone-do-odwolania

UWAGA KORONAWIRUS! – MUZEUM ZAMKNIĘTE W DNIACH 12-25.03.2020

„W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 sztab kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 do 25 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin, bibliotek oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego.
Oznacza to zawieszenie organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności, w tym koncertów, spektakli, wernisaży oraz wydarzeń specjalnych odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach, zamknięcie muzeów dla zwiedzających oraz zawieszenie zajęć w placówkach szkolnictwa artystycznego wszystkich stopni.”
https://www.gov.pl/web/kultura/zawieszenie-dzialalnosci-instytucji-kultury-i-placowek-szkolnictwa-artystycznego

ES2cKeFXkAMtf1V