Miesięczne archiwum: Maj 2017

SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA ZA ROK 2016

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku za 2016 rok.
1.Uczestnictwo w obradach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Dorzecze
Mleczki” – Przeworsk, 25.01.2016 r.; Zarzecze, 28.06.2016 r.
2. Uczestnictwo w II Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – 19 V 2016.
3. Złożenie wniosku w trybie dofinansowania „małych zleceń” dla organizacji pozarządowych  do Zarządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego „Wystawa czasowa pt. Historia przeworskiego sportu 1893-1922” – 09.06.2017 r. Wnioskowana kwota – 4300 zł. Z braku środków finansowych w budżecie Województwa Podkarpackiego projekt nie otrzymał dofinansowania.
4.Nawiązanie współpracy ze Związkiem Emerytów  i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej – Koło w Przeworsku, który reprezentuje Pan Andrzej Rozpotyński. Pomoc finansowa przy organizacji XIV Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Współcześni Rycerze Św. Floriana”.
6. Realizacja zadania „Przeworska Otwarta Pracownia Plastyczna” w roku 2016. W roku 2016  Stowarzyszenie złożyło wniosek do Urzędu Miasta Przeworska o dotację ze środków publicznych od Burmistrza Miasta Przeworska, na prowadzenie warsztatów w  Otwartej  Pracowni Edukacji Plastycznej dla dzieci z przeworskich szkół podstawowych i gimnazjum, w ramach zadania „Ochrona i promocja zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.   Termin realizacji zadania ustalony został na okres od 1 lutego do 20 grudnia 2016 r. Wnioskowana kwota dotacji o którą występowaliśmy wynosiła 5968,00 zł -  przyznano nam dofinansowanie w wysokości  4000,00 zł plus wkład własny w kwocie 100,00 zł,  co daje razem na planowane zadanie 4100,00 zł.
Celem realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Warsztaty w Otwartej Pracowni Edukacji Plastycznej” było zagospodarowanie dzieciom wolnego czasu w ramach zajęć pozalekcyjnych.  Zachęcenie do twórczych eksperymentów w zakresie technik i materiałów plastycznych, pod kierunkiem profesjonalistów i pedagogów. System zajęć przygotowany był z myślą o  poprawieniu sprawności manualnej, kreatywności, zaradności i podniesieniu samooceny uczestników. Rezultatem priorytetowym było stworzenie bazy, miejsca  i możliwości do aktywnego działania młodych ludzi oraz  zawiązanie się dziecięcej grupy artystycznej. Młodzi uczestnicy podejmowali działania w zakresie różnych technik plastycznych, także w rzemiośle artystycznym. Zdobytą wiedzę i umiejętności  mogą w przyszłości wykorzystać do dalszego kształcenia w różnych kierunkach.
W zajęciach ogółem wzięło udział 76 dzieci – stała grupa liczyła 12 dzieci. Przedłożono 20 faktur na zakup materiałów plastycznych i narzędzi do realizacji działań. Łącznie przeprowadzono 27 zajęć warsztatowych, po 3 godziny zegarowe. Podpisano 10 umów z instruktorami prowadzącymi zajęcia   Spotkania w pracowni odbywały się w piątki lub w soboty. Terminy dostosowane były do potrzeb uczestników. W ramach pozyskanych środków zakupiono również pracowniany stół składany.   Koordynatorem projektu była Halina Superson – starszy instruktor galerii, pracownik Muzeum i członek Stowarzyszenia.
W grudniu 2016 r. Stowarzyszenie złożyło ponownie wniosek do Urzędu Miasta Przeworska na kontynuację w roku 2017 zadania publicznego pod nazwą : Warsztaty w Otwartej Pracowni Edukacji Plastycznej, współfinansowanego przez Burmistrza Miasta Przeworska w  ramach zadania publicznego „Ochrona i promocja zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, z terminem realizacji od 1 lutego do 20 grudnia 2017 r.

7. Pozyskanie środków na współfinansowanie katalogu wystawy „Historia przeworskiego sportu” od sponsorów (Impresja – Stacja Demontażu Pojazdów, Bauer Fitness, Wodo- Gaz Józef Słota, Margopack – producent opakowań papierowych, Kolbruk, Instalco, Instalator Przeworsk) – Stanisław Zawadzki.

8. Projekt i realizacja logotypu Stowarzyszenia – proj. Henryk Lasek – Stanisław Zawadzki.

9. Wynik finansowy Stowarzyszenia za 2016 rok: przychody – 8243,08 zł; źródła przychodów: składki członkowskie, dotacja celowa, darowizny, opłaty, odsetki od środków na rachunku. Koszty – 4913,46 zł: zużycie materiałów, usługi obce, realizacja projektu, delegacje. Zysk finansowy za rok 2016 w kwocie- 3329,62 zł zostanie przeznaczony na działalność statutową w roku 2017. Sporządziła – Anna Dzimira.

Przeworsk, 22 marca 2017 roku

NOC MUZEÓW – PRZEWORSK 2017

MUZEUM W PRZEWORSKU ZESPÓŁ PAŁACOWO – PARKOWY
INSTYTUCJA KULTURY POWIATU PRZEWORSKIEGO
ZAPRASZA NA XII EUROPEJSKĄ NOC MUZEÓW, 20 MAJA 2017 R. W SOBOTĘ.
UWAGA: W DNIU 21 MAJA – W NIEDZIELĘ – MUZEUM W PRZEWORSKU JEST NIECZYNNE. 
               
W PROGRAMIE NOCY MUZEÓW:
16.00 – otwarcie XV edycji wystawy pokonkursowej „Współcześni Rycerze św. Floriana” – Muzeum Pożarnictwa
17.00 – wykład mgr Łukasza Chrobaka „Przeworski magnat cukrowy – Książę Andrzej Lubomirski”
17.00 – 21.00 – bezpłatny przejazd na terenie parku  karetą vis a vis z przełomu XIX – XX w.
18.00 – „Wesele Anno Domini 1909” – rekonstrukcja wesela Teresy Lubomirskiej córki Andrzeja z Księciem Eustachym Sapiehą z 1909 r. – w wykonaniu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Klubu Fantastyki „Nawigator” – Sekcja LARP
- Zwiedzanie wystawy rysunku satyrycznego Marka Gliwy „BOSA TYRA TO WIADOMO OŚCI” – Galeria „Magnez”
18.00 – 24.00 zwiedzanie Pałacu  i Muzeum Pożarnictwa (23.15- ostatnie wejście)

NOC MUZEUM 2017 plakat

 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE ŚW. FLORIANA”

Po raz 15 obradowała komisja oceny prac plastycznych zgłoszonych do XV edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego: „Współcześni Rycerze św. Floriana”. Na konkurs nadesłano 1082 prace z 81 placówek oświatowych.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a autorów prac nagrodzonych i wyróżnionych zapraszamy po odbiór nagród w Noc Muzeów – 20 maja 2017 r., w sobotę, o godz. 16.00 w Muzeum Pożarnictwa.
Treść protokołu w formacie pdf do pobrania Protokół Jury 2017
DSC01743 DSC01746

TEKST: PROTOKÓŁ OBRAD JURY

XV EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE ŚW. FLORIANA”

pod patronatem

Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”

Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej Koło w Przeworsku

Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Wojewody Podkarpackiego

Starosty Powiatu Przeworskiego

Burmistrza Miasta Przeworska

Wójta Gminy Przeworsk

Komisja w składzie:

Przewodniczący: bryg. mgr inż. Paweł Janas – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku

Członkowie:Halina Superson – Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy

Włodzimierz Gązwa – nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej Nr 1  w Przeworsku

Grzegorz Zych – Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku

Komisja po zapoznaniu się z regulaminem konkursu dokonała przeglądu 1082 nadesłanych prac z 81 przedszkoli, szkół podstawowych i zespołów szkół województwa podkarpackiego.

Zgodnie z regulaminem, jury konkursu oceniło prace w trzech grupach wiekowych:

I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym – 356 prac

II grupa – klasy 1-3 szkoły podstawowej – 445 prac

III grupa – klasy 4-6 szkoły podstawowej – 281prac

31 prac nie zostało zakwalifikowanych do udziału w konkursie – 29 prac zostało opisane nieregulaminowo. Karta informacyjna zawierająca dane autora pracy, adres szkoły i opiekuna została naklejona na pracę, a powinna znajdować się na odwrocie pracy, 2 prace zostały wykonane przez uczniów Gimnazjum.

Podstawowymi kryteriami, którymi kierowano się przyznając poszczególne nagrody i wyróżnienia były: temat pracy, technika, samodzielność wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny.

W I grupie wiekowej przyznano następujące nagrody:

I miejsce       Szymon Partyka – Przedszkole Nr 3 w Przemyślu

II miejsce     Wojciech Markowski – Oddział Przedszkolny w Zespole Szkół w Studzianie

III miejsce    Kinga Wyczawska – Przedszkole Miejskie Nr 2 w Przeworsku

Franciszek Grunt Miejskie Przedszkole Nr 3 w Jarosławiu – Nagroda Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku

ponadto komisja przyznała następujące wyróżnienia:

-  Dawid Błasik – Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Przeworsku

-  Justyna Gaweł – Przedszkole Publiczne Nr 41 w Rzeszowie

-  Maja Słaby – Przedszkole Nr 13 w Przemyślu

-  Jakub Wiatrowski – Oddział Przedszkolny w Zespole Szkół w Studzianie

-  Karol Małys – Publiczne Przedszkole Nr 28 w Rzeszowie

-  Jakub Dubanik – Miejskie Przedszkole Nr 8 Montessori w Jarosławiu

-  Dawid Wańczycki – Drąg – Miejskie Przedszkole Nr 8 Montessori w Jarosławiu

-  Adam Bułaś – Publiczne Przedszkole Nr 28 w Rzeszowie

-  Elena Byczek – Zespół Szkół w Wilczej Woli

-  Monika Wawrzynów – Przedszkole Nr 3 w Przemyślu

W II grupie wiekowej przyznano następujące nagrody:

I miejsce        Sara Manowiec – Zespół Szkół w Tryńczy

II miejsce      Anna Panek – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

III miejsce     Kornel Gil Amador – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

III miejsce     Michał Szklarek – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

ponadto komisja przyznała następujące wyróżnienia:

-  Krystian Kurc – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rzeszowie

-  Marcel Majba – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

-  Maja Kolankowska – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jarosławiu

-  Kacper Łuc – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

-  Dawid Panek – Zespół Szkół w Dębowie

-  Wiktor Gazda – Zespół Szkół w Wilczej Woli

-  Maja Sobień – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

-  Sandra Kania – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rzeszowie

-  Maja Barcikowska – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

W III grupie wiekowej przyznano następujące nagrody:

I miejsce      Konrad Buczkowski – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

II miejsce    Julia Kaplita – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rzeszowie

III miejsce  Julia Cieleń – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

ponadto komisja przyznała następujące wyróżnienia:

-  Grzegorz Szafran – Zespół Szkół Nr 8 – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Rzeszowie

-  Karol Sroka – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

-  Oliwia Kołota – Zespół Szkół w Nehrybce

-  Paulina Sobczuk – Szkoła Podstawowa w Surochowie

-  Dawid Kalamarz – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

-  Monika Supel – Zespół Szkół Nr 8 – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Rzeszowie

-  Julia Panek – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

Ze względu na poruszoną tematykę i przesłanie konkursu, jury dostrzega potrzebę jego kontynuowania w następnych latach.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Przeworsk dnia  26.04.2017 r.