Miesięczne archiwum: Październik 2015

ŚW. ANTONI Z DZIECIĄTKIEM – ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEGO OGLĄDANIA

Do końca października br. zapraszamy do bezpłatnego oglądania figury św. Antoniego z Dzieciątkiem po konserwacji. Rzeźba stanowi nowy element wystawy stałej Działu Historii Miasta i Regionu w Pałacu Lubomirskich. Zwiedzaniu towarzyszy lekcja muzealna: „Kult św. Antoniego Padewskiego w regionie przeworskim”. KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ ŚW. ANTONI Z DZIECIĄTKIEM ZE ZBIORÓW DZIAŁU HISTORII MIASTA I REGIONU MUZEUM W PRZEWORSKU – zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na zadanie:

„ Wykonanie studium przedprojektowego – audytu energetycznego oraz efektu ekologicznego zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002.r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) – normy obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. dla budynku Pałacu oraz kompleksowego bilansu energetycznego dla budynku Pałacu z uwzględnieniem energii pozyskanej z zaprojektowanej na terenie ogrodów przeworskich farmy  fotowoltaicznej o mocy 10 kW”

Informujemy o wyborze wykonawcy. Zawiadomienie

VI EDYCJA BIENNALE KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ „ANIOŁ PASTERZOM MÓWIŁ…” oraz na ozdobę choinkową WIZERUNEK ANIOŁA

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie plastycznym o tematyce bożonarodzeniowej. Prace przyjmujemy do 24 listopada 2015 r. Informacji udziela – Halina Superson, tel. 792-777-311.
Regulamin konkursu w formacie pdf: REGULAMIN BIENNALE 2015

Konkurs odbywa się pod patronatami: Starosty Powiatu Przeworskiego i Burmistrza Miasta Przeworska.

Regulamin konkursu:

VI  EDYCJA  BIENNALE KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ  ŚWIĄTECZNĄ pt. „ ANIOŁ PASTERZOM MÓWIŁ…” oraz na  ozdobę choinkową – WIZERUNEK ANIOŁA

1.Organizatorem konkursu jest Muzeum w Przeworsku, ul. Park 2, 37-200 Przeworsk.

2.Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 4 do 12 lat z terenu powiatu przeworskiego.

3. W obydwóch kategoriach prace oceniane będą przez komisję konkursową powołaną przez organizatora:

- w konkursie plastycznym z zachowaniem  podziału na dwie grupy wiekowe:

I grupa  –  4 – 7 lat

II grupa  –  8 – 12 lat

- w kategorii ozdoba choinkowa – prace oceniane będzie oddzielnie bez podziału na grupy wiekowe.

4.Tematem prac plastycznych powinny być zapamiętane przez dzieci sceny związane z obchodami  świąt bożonarodzeniowych.

5.Wielkość prac plastycznych nie powinna przekraczać formatu A4 i nie powinna być mniejsza od formatu A5.

6.Do pracy należy dołączyć karteczkę z imieniem, nazwiskiem, wiekiem i kontaktem, przyklejoną na odwrotnej stronie pracy. W przypadku nie dołączenia danych, praca nie będzie oceniana przez jury.

7.Technika wykonania ozdoby choinkowej – WIZERUNKU ANIOŁA, powinna nawiązywać do polskiej tradycji, powinna być wykonana z naturalnych materiałów. Jury przy ocenie weźmie  pod uwagę oryginalność i estetykę wykonania.

8. Jedna osoba może zgłosić do konkursu jedną kartkę i jedną ozdobę choinkową.

9.Technika wykonania kartki świątecznej: kredka, pastel, wycinanka, farby plakatowe bądź akwarelowe. Nie będą oceniane prace wyklejane: ziarnami, szkłem. watą, zapałkami, plasteliną, bibułą, itp.

10.Prace nie wykonane samodzielnie, przekalkowane bądź wykonane przy pomocy dorosłych nie    będą brały udziału w konkursie.

11.Termin dostarczenia prac upływa z dniem 24 listopada 2015 r. (dla przesłanych pocztą decyduje data  stempla pocztowego).

12.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2 grudnia 2015 r.

13.Laureaci konkursu bądź opiekunowie zostaną powiadomieni o decyzji komisji konkursowej telefonicznie.

14.Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna i niezaskarżalna.

15.Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy prace zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej w Galerii „Magnez”, ul, Park 2.

16.Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród i dyplomów laureatom, nastąpi 13 grudnia 2015 r. (tj. w niedzielę) o godz. 16.00.

17.Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo późniejszego ich wykorzystania zgodnie z uznaniem.

18.Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.archiwum.muzeum.przeworsk.pl

19.Szczegółowych informacji udziela Halina Superson nr tel. 792 777 311.

Jako ikonę wpisu wykorzystano pracę Zuzany Skalskiej z Zespołu Szkół w Chałupkach.

OBIEKTYWEM MALOWANE – wernisaż fotografii Gosi Birek

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy zaprasza
na otwarcie wystawy
fotografii Małgorzaty Birek
w niedzielę 18 października 2015 r., o godz. 16.00 w Galerii „Magnez”.
Autorka tak sama pisze o sobie:
Urodzona w 1974 r. przeworszczanka…
Amatorka. Kilka lat temu moja
przyjaźń z fotografią przeszła
w namiętny romans… 
Zakochana w starych
obiektywach manualnych,
gdyż te posiadają duszę…
Na razie bardzo daleka od komercji…
Niech moje zdjęcia mówią…
niech bajają pijaną trawą…
sobie a muzom…
tańcem groszków i róż…
wiatrem półprzytomnym…
słomianym zapałem….
Lekkim powiewem…
leniwym błękitem…  
zakochaniem w lawendzie…
fragmentem lata…
maków poszeptem…
rodzajem wspomnień…
najmniejszym śladem dnia…
miejscem na wiersz…
sercem…
domem w tle… itp.…

autorka zdjęć
Wystawa czynna do 22 listopada 2015 r.

FINISAŻ WYSTAWY Z RZEŹBĄ ŚW. ANTONIEGO PO KONSERWACJI

Finisaż, uroczyste zakończenie wystawy „Skarby przeworskich bernardynów” odbył się w niedzielę 27 września 2015 r. o godz. 16.00  w Galerii „Magnez”. W programie spotkania była prelekcja Małgorzaty Wołoszyn na temat przeworskich bernardynów oraz ich wkładu w historię i kulturę miasta Przeworska, prezentacja Katarzyny Ignas poświęcona tematyce regionalnego kultu św. Antoniego oraz omówienie etapów wykonanej konserwacji rzeźby św. Antoniego z Dzieciątkiem, co przedstawiła konserwator Natalia Soran – Maluty z Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki w Wieliczce. Na zakończenie, o. gwardian Marceli Gęśla odśpiewał „Si quaeris miracula” ku czci św. Antoniego. Wszystkim Gościom, Szacownym  Władzom Miasta: Burmistrzowi Miasta Przeworska – Leszkowi Kisielowi, Zastępcy Burmistrza – Wojciechowi Supersonowi oraz Pani Sekretarz – Agnieszce Zakrzewskiej, obecnym Radnym Miasta Przeworska oraz Radnym Powiatu Przeworskiego serdecznie dziękujemy za piękny udział!
Wystawa „Skarby przeworskich bernardynów” czynna jest jeszcze do końca tygodnia. Do końca października zaś można oglądać wykonserwowaną figurę św. Antoniego z Dzieciątkiem, w Galerii „Magnez”, a następnie na ekspozycji stałej  Działu Historii Miasta i Regionu w Pałacu Lubomirskich, w ramach wstępu wolnego. Jest to forma promocji zadania „Konserwacja rzeźby drewnianej św. Antoniego z Dzieciątkiem ze zbiorów Działu Historii Miasta i Regionu Muzeum w Przeworsku” – dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Fotoreportaż z finisażu do obejrzenia w GALERII.