Miesięczne archiwum: Styczeń 2017

Nadzór inwestorski nad robotą budowlaną przy obiekcie zabytkowym: „Głęboka modernizacja energetyczna Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy fotowoltaicznej”

Muzeum w Przeworsku zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie, które będziemy realizować  od drugiego kwartału 2017 r pn. „Głęboka modernizacja  energetyczna Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy  fotowoltaicznej”. Zapytanie dotyczy nadzoru inwestorskiego  nad robotą budowlaną przy obiekcie zabytkowym na podstawie posiadanych, wymaganych i aktualnych uprawnień. Ponadto przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i niezbędnych zgłoszeń oraz uczestniczenia  na bieżąco na terenie placu budowy we wszystkich niezbędnych spotkaniach, komisjach i odbiorach dotyczących realizowanego zadania.

W załączeniu zaproszenie, informacje ogólne o projekcie ze szczegółowymi wyjaśnieniami  dotyczącymi przedmiotowego zadania, pozwolenia konserwatorskie, pozwolenia na budowę oraz przedmiary robót.

Wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania w plikach pdf.
pozwolenia na budowę
pozwolenie konserwatorskie farma fotowoltaiczna

pozwolenie konserwatorskie kotłownia Pałac
pozwolenie konserwatorskie remont Pałacu
przedmiar robót farma fotowoltaiczna Muzeum w Przeworsku
przedmiar robót instalacja co Pałac w Przeworsku
przedmiar robót kotłownia Pałac w Przeworsku
przedmiar robót roboty budowlane Muzeum w Przeworsku
załaczniki do zaproszenia nadzór inwestorski
zaproszenie nadzór inwestorski

IX MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH HOLOKAUSTU NA PODKARPACIU

Obchody IX  Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu odbędą się w dniach 23-27 stycznia 2017 r. W organizację ich włączyło się 38 miast i miejscowości z terenu Podkarpacia, a w nich władze samorządowe, uczelnie wyższe i szkoły średnie, instytucje kościelne, kulturalne i edukacyjne, a także organizacje pozarządowe. Centralne obchody w Rzeszowie odbędą się dnia 27 stycznia 2017 r.
Szczegółowy program w załączniku pdf:
Program IX Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
W Przeworsku w organizację obchodów włączyły się:

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo -Parkowy

Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku
Stowarzyszenie PKTR Leliwa w Przeworsku
Stowarzyszenie Nieformalne, Przeworscy Patrioci
Gimnazjum nr 1 w Przeworsku
Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zakład Historii i Kultury Żydów IH Uniwersytetu
Rzeszowskiego
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Rzeszowie
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
Podkarpackie Kuratorium Ośw
iaty
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczyciel

Program:
16:00-16:30 Judaika w zbiorach Muzeum w Przeworsku, zwiedzanie ekspozycji.
Wprowadzenie: mgr Małgorzata Wołoszyn (Muzeum w Przeworsku)
Miejsce: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, ul. Park 2
16:30-17:00 Uczczenie pamięci pomordowanych Żydów przeworskich
Miejsce:
pamiątkowa tablica na dawnym cmentarzu żydowskim, ul. 11 Listopada
17:00-19:00
-Teatrzyk Kamishabai pt. Basia wyjechała do Ameryki.Tekst i wykonanie Magdalena Neuberg, na podstawie Pamiętnika Basi Rosenberg;
-Zofia Rolska – zapomniana bohaterka, scenariusz i opracowanie wystawy: Henryk Prochowski (dyrektor Biblioteki Publicznej w Przeworsku), opracowanie plastyczne: Ewa Kurasiewicz (Biblioteka Publiczna w Przeworsku). Wprowadzenie do wystawy wygłosi Henryk Prochowski;
-Żydzi przeworscy w dwudziestoleciu międzywojennym – wykład mgr Anny Dawidowicz (Uniwersytet Jagielloński);
-Spotkanie mieszkańców Przeworska z ocalonymi z Holokaustu i ich rodzinami oraz przedstawicielami rodzin ratujących życie żydom podczas II wojny światowej
-W blasku świecy – spektakl w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum nr 1 w Przeworsku
Miejsce: Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Przeworsku, ul.Jagiellońska 10.

Przedsięwzięcie wzorem lat ubiegłych organizowane jest pod patronatem  Marszałka Władysława Ortyla, wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej Odział w Rzeszowie, Polskim Towarzystwem Historycznym Odział w Rzeszowie, Fundacją Ochrony Dziedzictwa
Żydowskiego, Podkarpackim Kuratorium Oświaty, Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli, Kurią Diecezjalną w Rzeszowie, jak również z władzami samorządowymi, instytucjami i organizacjami, które podjęły się jego organizacji na terenie poszczególnych miast i miejscowości województwa (łącznie ponad 160 instytucji). 

Zasadniczym celem obchodów jest propagowanie pamięci o Ofiarach Holokaustu poprzez upamiętnienie miejsc po masowych mordach na ludności żydowskiej. Pamięć o ratujących Żydów od śmierci podczas II wojny światowej, aktywizacja młodzieży w duchu budowy tolerancji i dialogu oraz propagowania wielokulturowości Podkarpacia. 

DSCF6992 DSCF6994 DSCF6995 DSCF7003 DSCF7011 DSCF7014

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

INFORMACJA O BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Przeworski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające  na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Starosta Przeworski  na podstawie art. 9 ust. 2 i 3  ww. ustawy ustalił 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Przeworskiego tj:

1) Punkt w  Sieniawie, z siedzibą:

a) w  Zespole Szkół w Sieniawie, ul. Rynek 4:
-  w poniedziałki  w godzinach od 9:00 do 13:00  (Radca prawny)
-  w środy w godzinach od 13:00 do 17:00 (Adwokat)
-  w piątki w godzinach od 13:00 do 17:00 (Adwokat)
b) w Urzędzie Gminy Tryńcza, Tryńcza 127:
- we wtorki w godzinach od 9:00 do 13:00 (Radca prawny)
- w czwartki w godzinach od 13:00 do 17:00 (Adwokat)

2) Punkt w Kańczudze, z siedzibą:
a) w Zespole Szkół w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 6:
- w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 17:00 (Adwokat)
- we wtorki w godzinach od 13:00 do 17:00 (Adwokat)
b) w Urzędzie Gminy Jawornik Polski, Jawornik Polski 30:
- w środy w godzinach od 9:00 do 13:00 (Radca prawny)
c) w Urzędzie Gminy Zarzecze, Zarzecze 175:
- w czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00 (Radca prawny)
d) w Urzędzie Gminy Gać, Gać 275:
- w piątki w godzinach od 9:00 do 13:00 (Radca prawny).

3) Punkt w Przeworsku, z siedzibą:
      w lokalu powiatowym  w Przeworsku,  ul. Lwowska 16:
- w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 17:00 (Adwokat)
- we wtorki w godzinach od 9:00 do 13:00 Radca prawny)
- w środy w godzinach od 13:00 do 17:00 (Adwokat)
- w czwartki w godzinach: od 9:00 do 11:00 (Adwokat), od 11:00 do 13:00 (Radca prawny)
- w piątki w godzinach od 13:00 do 17:00 (Radca prawny).

Do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej uprawnione są osoby, które:

1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o pomoc prawną na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskały prawo do świadczenia z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (osoba ubiegająca się o pomoc prawną będzie zobowiązana przed jej udzieleniem złożyć pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia),

2) posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

3) uzyskały zaświadczenie na podstawie ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

4) posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,

5) nie ukończyły 26 lat,

6) ukończyły 65 lat,

7) w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (każdy zagrożony lub poszkodowany),

8) są w ciąży.

Dokumenty konieczne do uzyskania  prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej:

Podstawą do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej będzie przedłożenie przez osoby wymienione powyżej, następujących dokumentów:
1) oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia –  osoby uprawnione wymienione w pkt 1),
2) ważnej Karty Dużej Rodziny – osoby uprawnione wymienione w pkt 2),
3) zaświadczenia – osoby uprawnione wymienione w pkt 3),
4) ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego – osoby uprawnione wymienione w pkt 4),
5) dokumentu stwierdzającego tożsamość – osoby uprawnione wymienione w pkt 5) i osoby uprawnione wymienione w pkt 6),
6) oświadczenia, że zachodzi przynajmniej jedna okoliczność z wymienionych w ustawie – osoby uprawnione wymienione w pkt 7),
7) dokumentu potwierdzającego ciążę – osoby wymienione w pkt. 8.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

  • prawa pracy,
  •  przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • prawa cywilnego,
  • spraw karnych,
  • spraw administracyjnych,
  •  ubezpieczenia społecznego,
  • spraw rodzinnych,
  • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • spraw związanych z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,

2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w wymienionych wyżej sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

4) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

ZABYTEK ZADBANY 2017

„Zabytek zadbany” jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Od 2011 roku podmiotem realizującym procedurę konkursową jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów. Charakter edukacyjny konkursu polega na popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych remontów.

Ocenie Jury konkursowego podlegać będą jakość i zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych, a także wykonane rewitalizacje zabytków architektury. Konkurs promuje właściwe użytkowanie zabytkowych obiektów, ochronę „substancji zabytkowej” podczas wykonywanych remontów, utrzymanie estetycznego wyglądu budowli oraz ich otoczenia, które nierzadko również wpisane jest do rejestru zabytków.

Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach:

a) Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
b) Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe)
c) Adaptacja obiektów zabytkowych
d) Architektura i budownictwo drewniane
e) Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne
f) Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem

Sekretariat konkursu:
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy Olsztyn
ul. 11 Listopada 4
10-104 Olsztyn
e-mail: ot.olsztyn@nid.pl
tel. 89 521 26 87; fax. 89 521 26 88

Szczegóły na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa, pod linkiem:http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/